Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Ten nie­ty­po­wy za­bieg to ma­saż ust i po­licz­ków buc­cal. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa bucca, które oznacza policzek. To metoda inna niż wszystkie To tech­ni­ka po­le­ga­ją­ca na ma­sażu po­licz­ków nie tyl­ko od ze­wnątrz, ale i od we­wnątrz. Jej głów­ne za­le­ty to uwal­nia­nie na­pię­cia, po­pra­wia­nie krą­że­nia i od­mła­dza­nie skó­ry.

Szyb­kie ru­chy po­bu­dza­ją krą­że­nie kr­wi oraz pa­mięć mię­śnio­wą, dzię­ki cze­mu skó­ra wy­glą­da świe­żo. Der­ma­to­lo­dzy ma­su­ją po­licz­ki, wkła­da­jąc pal­ce do ust klien­tów i w ten spo­sób od­mła­dza­ją ich skó­rę.
Masaż transbukalny czyli terapia wykonywana wewnątrz naszej jamy ustnej, ma przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe oraz elastyczność najgłębiej położonych struktur.

Back to top