Statut

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOPOD NAZWĄ

POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE

Obowiązuje od dnia 18 czerwca 2020r

Statut został opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2017r.).

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 poz.910-j.t).

I. Informacje o placówce.

1. Pełna nazwa placówki brzmi: Polskie Centrum Szkoleniowe.

2. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu z tym, że dopuszcza się możliwość stosowania skrótu nazwy: PCS.

3. Siedziba PCS znajduje się przy ul Jankowickiej 23/25 w Rybniku kod 44-200.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Rybniku.

5. PCS prowadzi działalność na obszarze miasta Rybnik.

6. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017r. poz. 1632).

II. Cele i zadania placówki.

1. PCS jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

2. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych na kursach/szkoleniach/warsztatach zwanych dalej kursami z zakresu naturoterapii.

3. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 48 godzin zajęć edukacyjnych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej i umiejętności, realizowanej zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.

4. Placówka wdraża program metodyczno-organizacyjny do przeprowadzonych zajęć.

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut a zajęć praktycznych 55 minut.

III. Organy placówki i zakres ich działań.

1. PCS jest osobą prowadzącą placówkę, która jest odpowiedzialna za jej działalność i nadzoruje gospodarkę finansową.

2. Placówką kieruje Dyrekcja Placówki, powołana przez osobę prowadząca placówkę.

3. Do zadań Dyrekcji placówki należy w szczególności:

a) zapewnienie warunków działania PCS w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

b) wyposażenie PCS w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów kursów, szkoleń i innych zadań statutowych;

c) nadzór nad organizowaniem kształcenia:

d) weryfikacja i ocenianie kompetencji kadry dydaktycznej:

e) uchwalanie i wprowadzanie zmian do statutu;

f) zatwierdzanie planu finansowego PCS;

g) likwidacja PCS;

IV. Organizacja placówki

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki lub zdalnie.

2. Sprawami organizacyjnymi placówki zarządza Dyrekcja Placówki.

V. Kadra dydaktyczna prawa i obowiązki

1. Kadra dydaktyczna zostaje zrekrutowana i powołana przez Dyrekcję Placówki:

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby z doświadczeniem zawodowym.

3. Wykładowcy posiadają umiejętności dydaktyczne.

4. Wykładowca może zostać osoba która posiada:

a) specjalistyczną wiedze w danym zakresie;

b) doświadczenie zawodowe;

c) wysoką kulturę organizacyjną i osobistą;

d) etyczny sposób postępowania;

5. Wykładowca ma obowiązek;

a) tworzenia autorskich programów nauczania;

b) przygotowanie materiałów dydaktycznych;

c) posiadanie aktualnego stanu wiedzy;

d) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem;

e) dyscyplinowania dotyczącego podpisów list obecności.

6. Wykładowca ma prawo do:

a) wyposażonej sali dydaktycznej;

b) informacji o słuchaczach-poziom wiedzy, edukacji, oczekiwań;

c) zgłaszania Dyrekcji uwag dotyczących zajęć;

d) uzgodnionego wynagrodzenia.

VI. Słuchacze Placówki

Słuchacze placówki , prawa i obowiązki

1. Słuchaczem jest osoba , która zawarła umowę na udział w kursie wykazując zainteresowania w zakresie naturoterapii.

2. Słuchacz PCS ma prawo do:

a) zapoznania się z programem kursu/szkolenia i stawianymi wymogami;

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy;

c) uczestnictwa w sposób czynny w zajęciach;

d) indywidualnych konsultacji w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia;

e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

f) dostępu do pomieszczenia wyposażonego w odpowiednie pomoce dydaktyczne.

3. Słuchacz PCS ma obowiązek:

a) uczestniczyć w zajęciach objętych programem kursu/szkolenia, w tym w zajęciach obowiązkowych;

b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych słuchaczy, wykładowców i pracowników PCS;

c) dostosować się do porządku kursu/szkolenia w tym do obowiązującej dyscypliny zajęć oraz punktualności;

d) uiścić w terminie opłatę za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.

4. Skreślenie z listy słuchaczy powoduje:

a) brak terminowości opłat za kurs/szkolenie;

b) nieodpowiednie zachowanie, powodujące zakłócenie realizacji programu przez wykładowcę;

c) decyzję o skreśleniu z listy słuchacza (z winy słuchacza) podejmuje Dyrekcja Placówki. Skreślenie z listy słuchaczy nie powoduje zawieszenia płatności za kurs wynikających z zawartej umowy przez słuchacza na uczestnictwo w kursie, w przypadku skreślenia z listy słuchacz ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty wynikające z zawartej umowy na uczestnictwo w kursie w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty.

VII. Zasady rekrutacji słuchaczy

1. Słuchaczem kursu jest osoba która zawarła umowę na interesujący ją kurs za pośrednictwem strony www.edukacja-medyk.pl lub naturelle-medicus.pl.

i podpisała umowę papierową wysłaną za pośrednictwem maila lub tradycyjną pocztą lub podała osobiście.

2. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona.

3. Słuchacze przyjmowani są na kursy na podstawie swojego zainteresowania tematyce naturoterapii.

VIII. Gospodarka finansowa

1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat za uczestnictwo w kursach/szkoleniach wnoszonych przez słuchaczy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień niniejszego statutu następują na drodze zarządzenia osoby prowadzącej w porozumieniu z Dyrekcja Placówki.

2. Postanowienia niniejszego statutu sprzeczne z obowiązującym prawem z mocy prawa są nieważne.

3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 roku.

Wróć na górę